Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

VISI 

“Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah taa’la”

MISI

  1. Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.
  2. Membina pribadi muslim yang mandiri.
  3. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
  4. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
  5. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dienul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  6. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia.
  7. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
  8. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.
  9. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf (a) s.d. (e) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.